فرق هواپیماهای بال رو با بال زیر درچیست

 

هواپیماها از نظر محل قرار گرفتن بال به دو دسته کلی تقسیم میشوند: بال رو و بال زیر.

در طراحی هواپیمای بال رو، وزن مدل در زیر بال آویزان میشود. موقعی که مدل از حالت افقی خارج میشود، وزن آن سعی میکند آن را به حالت افقی بازگرداند. در نتیجه، مدلهای بال رو، مدلهای پایدار تر و آسان پرواز تری هستند و انتخاب طبیعی برای اهداف آموزشی میباشند.

مدل بال زیر درست در نقطه مقابل قرار دارد. از آنجائی که وزن این مدلها در بالای بال قرار دارد، پایداری پرواز در آنها کمتر است و مناسب خلبانان حرفه ای تر میباشد که مایل به انجام مانورهای هوائی میباشند.

 

جامع ترین مجموعه فارسی آموزش ساخت و طراحی هواپیمای  مدل کنترلی از راه دور نسخه 8